FAGBREV PÅ JOBB

Ny ordning for voksne ufaglærte som ønsker fagbrev!!

Ordningen heter "FAGBREV PÅ JOBB" og ble vetatt av regjeringen i mai 2018.
Planlagt start på ordningen er sommer/høst 2018.

Dette er en ordning for voksne som er i arbeid og har praksis fra faget de ønsker å ta fagbrev i.
Det kan regnes som en mellomting mellom den tidligere lærlingeordningen og praksiskandidatordningen.
(se informasjon fra www.regjeringen.no under)

BLOK har lang erfaring med voksenopplæring tilpasset den enkeltes behov, fra enkelte kurs i brudebinderi og sorgbideri, til hele kurs- og lærlingløp fram til fagprøve.
Vi kan tilpasse et kurstilbud for den enkelte voksne lærling og dennes bedrift, og som tidligere bistår vi også med kartlegging av kompetanse og behov for opplæring.

 

På regjeringens hjemmeside finnes følgende informasjon
www.regjeringen.no/no

  • Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ordningen bygger på forsøk i 5 fylkeskommuner med til sammen 300 deltakere i perioden 2011 – 2014. 
     
  • Kandidatene trenger kun ett års praksis i faget for å søke om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven. Kandidatene har fritak for fellesfagene, men ordningen legger vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter i tilknytning til arbeidsoppgavene som skal utføres..
  • Målgruppen for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.
  • Ordningen skal stille de samme kravene til kompetanse i faget og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven som for lærlinger eller praksiskandidater.
  • Tall fra SSB viser at vi vil trenge 71 000 flere fagarbeidere i 2035.
  • Planen er at Fagbrev på jobb skal tre i kraft fra sommeren 2018.