Kontrakter-Lønn-Arbeidstid-Lovverk

Tariff NHO 2018 Se også hele avtalen og årets tariffoppgjør på www.nho.no

Tariff VIRKE 2018 Se også hele avtalen og årets tariffoppgjør på www.virke.no

 

LÆREKONTRAKT OG OPPLÆRINGSKONTRAKT

LÆRLING og LÆREKONTRAKT
En lærekontrakt inngås når lærlingen følger vanlig læreplan og har bestått eksamen i fellesfagene eller evt. fullfører eksamen i fellesfagene i løpet av læretiden.
Det kan søkes om fritak for bestått i inntil to fellesfag dersom lærlingen av ulike årsaker (lærevansker e.l.) ikke har forutsetninger for å bestå eksamen.
Det er imidlertid viktig å merke seg at lærlingen må ha gjennomført undervisning i fellesfagene, og årsak må være dokumentert av sakkyndige.

LÆREKANDIDAT og OPPLÆRINGSKONTRAKT
innholdet i opplæringen kan av ulike årsaker reduseres i forhold til vanlig læreplan. Da inngåes en opplæringskontrakt og lærlingen kalles lærekandidat.
Årsak til redusert innhold i opplæringen kan som oftest være ulike lærevansker, men også problemer av ulike slag som gjør at lærlingen ikke klarer å gjennomføre full opplæring på stipulert læretid. Årsaker til at denne veien velges må være dokumentert av sakkyndige.

Lærekontrakten/opplæringskontrakt er kontrakten mellom bedrift og lærling/lærekandidat, og denne kontrakten er det rettslig forpliktende grunnlaget for opplæringen. Kontrakten angir aktuelle vilkår/grunnlag som gjelder for det enkelte læreforhold. 

I teksten bruker vi ofte kun betengnelsen "lærling" på den som er i et læreforhold da dette er litt enklere enn hele tiden å skrive lærling/lærekandidat.

Når bedriften er medeier i opplæringskontor inngås lærekontrakten mellom opplæringskontoret og lærling, og det er opplæringskontoret som har det formelle ansvaret for opplæringen.

BLOK er lærlingens formelle lærebedrift - og således ingen skole.
På kontrakten kommer det frem i hvilken bedrift lærlingen skal arbeide i det daglige (utplasseringsbedrift), lengden på læretiden og hvilken type tilskudd kontrakten utløser.
En lærling kan godt være i ulike utplasseringsbedrifter i løpet av læretiden, enten fordelt periodevis eller prosentvis stilling i flere bedrifter.

Kontrakten skal godkjennes av fagopplæringskontoret i fylket der utplasseringsbedriften ligger.

OPPLÆRINGSAVTALE
BLOK skriver en opplæringsavtale med lærlingens utplasseringsbedrift. I denne avtalen kommer det frem hvordan ansvaret er fordelt mellom BLOK og utplasseringsbedriften. Bedriften forplikter seg bl.a. til å gjennomføre opplæring og oppfølging  i samsvar med opplæringsloven, skrive arbeidsavtale mm. BLOK kvalitetssikrer opplæringen og gir det oppfølgingstilbud som er vedtatt av styret/årsmøtet/medlemsbedriftene.

Se standard opplæringsavtale for BLOK (pdf)
Tillegg til Opplæringsavtalen 


ARBEIDSAVTALE

Det er utplasseringsbedriften som har arbeidsgiveransvar for lærlingen, og etter lovveket må det inngås en arbeidsavtale mellombedrift og lærling innen 1 måned etter arbeidsforholdet startet, slik arbeidsmiljøloven krever.
Lærekontrakten blir ikke godkjent av fagopplæringsetaten i fylket før arbeidsavtale foreligger.

Avtaler vedr. overtid, avspasering etc. bør framgå av kontrakten.

Forøvrig anbefaler BLOK bedriftene å informere lærlingene klart og tydelig om hva som er lærlingenes plikter i arbeidsforholdet, hva bedriften forventer av lærlingene, rutiner for arbeidslister, ferieavvikling, lønnsutbetaling, og generelt om bedriftens organisering.
Mange lærlinger har ikke vært i arbeidsforhold tidligere og har liten erfaring med hvordan ting fungerer i arbeidslivet.
Det er dessuten store forskjeller fra fag til fag, bedrift til bedrift hvordan ting er organisert og bedriftene kan ikke forvente at lærlingene kjenner til hvordan det er å være i jobb i en blomsterbutikk.

BLOK har ofte hatt konflikt mellom lærling og bedrift som tema på treff for fagansvarlige.
Vårt råd til bedriftene er: SNAKK MED LÆRLINGEN og still spørsmål som bekrefter at lærlingen forstår.
Lærlingene bør på sin side ta ansvar både for egen opplæring og arbeidssituasjon, og snakke med daglig ledelse/bedriften dersom noe føles uklart eller vanskelig.

De fleste fylker har nå maler til arbeidsavtaler for lærlinger liggende ute på sine hjemmesider.

På følgende nettsteder kan du finne lærekontrakt med arbeidsavtale
Oslo kommune   Link til skjemaside
Akershus fylkeskommune  Link til skjemaside

Eksempel på standard arbeidsvtale (pdf)

 

PRØVETID
Voksne lærlinger (uten ungdomsrett) har 6 måneders prøvetid.
Unge lærlinger (med ungdomsrett) har ikke prøvetid.

LØNN og ARBEIDSTID
Lønnen i læretiden er en avtale mellom lærling og bedrift.
De to partene må altså bli enige om/forhandle seg frem til lønn.
Normalt følger de fleste bedrifter en tariff eller bruker gjeldende tariffer som veiledende utgangspunkt for lønn.
Bedrifter som er organisert følger tariffen til det aktuelle forbund, hvis ikke annet er avtalt er det VIRKE sine tariffer som gjelder.
Ansatte kan også være organisert. Når et visst antall i en bedrift er organisert i samme forbund kan det være disse tariffene som følges.

VIKTIG: Tariffene i de ulike organisasjoner/forbund kan variere.

Lærlinglønnen er vanligvis lavere enn ufaglærts lønn fordi lærlingen har krav på opplæring i arbeidstiden og således ikke har full verdiskapning.
Normalt er lærlinglønnen basert på at det i læretiden da er en opplærings- og en verdiskapningsdel.

En vanlig måte å beregne lærlinglønn på er følgende:

Reform - lærlingene
(Vg1/Vg2 blomsterdekoratørfag fra skole og 2 års læretid i bedrift)
1 år: 40% av faglærts lønn - 40% er regnet som verdiskapning og 60 % som opplæring
2 år: 60% av faglærts lønn - 60% er regnet som verdiskapning og 40 % som opplæring

Lærlinger over 21 år eller lærlinger som begynner rett i bedrift uten vanlig løp i skole har 4 års læretid.
1 år: 40% av faglært lønn
2 år: 50% av faglært lønn
3 år: 60% av faglært lønn
4 år: 70% av faglært lønn

Lærlinger som har fradrag i læretid pga relevant utdanning eller praksis i bedrift kan regne praksisgodskriving inn i hvor de skal starte i lønn.
Godskriving regnes vanligvis ut fra relevant utdanning og praksis, og ikke for allmennfag e.l.

Har eldre lærlinger større verdiskapning eller tar større ansvar enn det man kan forvente av en lærling, kan det være naturlig å forhandle om lønn utfra verdiskapning.

Et annet eksempel på beregning av lærlinglønn er 50% av faglærts lønn 1. år og det samme 2. år.

LØNN FOR OPPLÆRING/SAMLINGER PÅ BLOK
Lærlingene som er med i BLOK har vanlig månedslønn selv om de er på samlinger på BLOK.
Kursene på BLOK er en del av opplæringen i læretiden. Hvis lærlingen ikke var med i BLOK er dette opplæring bedriften måtte ha gitt. BLOK avlaster således bedriften med de delene av læreplanen det kan være vanskelig å få tid til i en hektisk hverdag, og kvalitetssikrer opplæringen.

Medlemsbedriftene i BLOK er tilknyttet ulike forbund og følger ulike tariffer.
Alle bedrifter plikter i samsvar med lovverket å inngå arbeidsavtale med lærlingen.

Av arbeidsavtalen skal det framgå hvilken lønn som er avtalt med lærlingen, f.eks. kronebeløp pr. time/måned eller hvilken tariffavtale som følges. Alt som står i tariffavtalen er da bindende.

Handel og Kontor presiserer at dersom ikke bedriften er medlem av NHO så er det VIRKE sin tariffer som er veiledende for beregning av lønn.
(PS: Dette er ikke BLOKs tariff - BLOK er ingen fagforening som bestemmer lønn)

Lønn må være avklart før arbeidsforholdet starter, dette for å unngå misforståelser!

Her har bedriftene ansvaret da mange lærlinger ikke har vært i arbeidslivet før og kanskje tror at lærlinglønn er fastsatt av staten eller fylket.

Tariff NHO 2018 Se også hele avtalen og årets tariffoppgjør på www.nho.no

Tariff VIRKE 2018 Se også hele avtalen og årets tariffoppgjør på www.virke.no

ARBEIDSTID
Lærlingen følger vanlig arbeidstid med 37,5 timer i uka. Utover dette kommer en halv time lunsj hver dag, slik at arbeidsuka totalt blir på 40 timer.
Dersom lærlingen må være på jobb i lunsjpausen skal det normalt betales lønn for denne tiden.
Dette regnes gjennomsnittlig 162,5 arbeidstimer pr måned.
Utover dette gjelder overtidsbetaling med  %-vis tillegg som for vanlige ansatte eller avspasering. (Se også Arbeidsmiljøloven)

OVERTID
Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:
En lærling kan ikke pålegges ubegrenset overtid. I utgangspunktet skal lærlinger ikke jobbe overtid. Dog skal lærlingen bli kjent med faget, lære hvordan faget er også i forhold til arbeidstider, årstider med stort trykk osv. I blomsterbransjen vil det være normalt at det jobbes overtid ved store høgtider, når bedriften uventet mottar store bestillinger eller ved sykdom blant ansatte. Da må alle i bedriften trå til for å klare presset. Slik sett vil det være normalt at lærlingene også blir pålagt noe overtid fordi det er slik faget er. Det er viktig å gjøre lærlingene oppmerksomme på dette når arbeidsavtalen inngås.
Overtid skal i følge arbeidsmiljøloven ikke brukes som en regel, men kun være aktuell i uforutsette situasjoner og når bedriften har stor aktivitet i forbindelse med høgtider etc.

Vi får ofte spørsmål om overtid skal regnes av lærlinglønn eller ufaglærts lønn.
Her gjelder også avtale mellom bedrift og lærling.
I utgangspunktet har lærlingen krav på lærlinglønn + overtidstillegg. Dette forutsetter imidlertid at det også ved overtidsarbeid foregår en opplæring. Mange bedrifter velger å gi sine lærlinger ufaglærts lønn + overtidstillegg ved overtidsarbeid dersom det er travle tider, lærlingen produserer mye og det gis lite opplæring.

LOVVERK og LOVTEKSTER
Opplæringsloven regulerer selve læreforholdet. Denne loven setter rammene for hva som kreves for å bli lærling, hvor lang læretiden skal være og de krav som stilles for å bestå fagprøve. Læreplanen gir rammer for det som skal være lærlingens arbeid og den opplæring som skal skje.
Reglene i opplæringsloven om endring og heving av kontrakter danner unntak fra reglene om stillingsvern i arbeidsmiljøloven.                                                                        

Lærlingen er en arbeidstaker på lik linje med andre ansatte. Læreforholdet er derfor regulert av de vanlige lover som gjelder i arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven har til hensikt å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk.      

Norges lover finner du på hjemmesiden LOVDATA

RETTIGHETER og PLIKTER i LÆREFORHOLDET

Noen stikkord for bedriftens plikter:

 • være godkjent lærebedrift
 • interne planer for opplæring    
 • gjennomføre underveisvurdering
 • gjennomføre lærlingsamtaler, minst hvert halvår 
 • gjennomføring av evt. teoretisk opplæring
 • ha en fagutdannet instruktør (faglig ansvarlig)
 • oppmelding til fagprøve
 • opplysningsplikt overfor lærling og yrkesopplæringsnemnda (fagopplæringsetaten i fylket)
      

Noen stikkord for lærlingens plikter:

 • følge regler på arbeidsplassen (arbeidsreglement og ordensreglement)
 • delta i planlegging, gjennomføring og vurdering
 • underordne seg bedriftens styringsrett
 • lojalitetsplikt/troskapsplikt


OPPHØR/ENDRING AV LÆREKONTRAKT
Dersom det er aktuelt med opphør av lærekontrakten før læretiden er ute gjelder reglene i opplæringsloven:
Kontrakten kan heves ved enighet mellom partene, eller etter krav fra en av partene. Dersom det siste er tilfelle skal en "urimelig ulempe" ligge til grunn for kravet. Søknad om heving av kontrakt må være skriftlig.

Dersom bedrift og lærling ønsker å fortsette samarbeidsforholdet etter endt læretid må det opprettes ny arbeidsavtale mellom bedrift og lærling.

FAGOPPLÆRINGSKONTORER i fylkene
BLOK er godkjent som opplæringskontor i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Vest-Agder, Aust-Agder og Hordaland

I disse fylkene samarbeider BLOK med fagopplæringskontorene  - den offentlige etat i det enkelte fylke som har overordnet ansvar for fagopplæring.

Fagopplæringskontorene/etatene har litt ulike navn i de ulike fylkene.
For mer informasjon kan du gå til de enkelte fylkenes eller fagkontorenes hjemmesider. Se 


På hjemmesiden http://www.vilbli.no finner du mye informasjon om opplæring - og også en oversikt over alle fagopplæringskontorer i de ulike fylkene i hele Norge. Velg Videregående utdanning og deretter Fagopplæringskontorer.