Om medlemskap (eierskap) i BLOK og lærlingtilskudd

GENERELT

Hva er et opplæringskontor?

BLOK er pr. dato godkjent som opplæringskontor i fylkene: Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland og Nordland. Bedrifter i disse fylkene kan være medeiere i BLOK.

Bedrifter som tar inn lærlinger bør ha fagbrev og/eller ha bred faglig kompetanse og erfaring. Generelt er dette de krav fagopplæringsetatene stiller til bedrifter som gir opplæring og det er også det generelle kravet for å være medlem med lærling i BLOK.
Dog kan dette kravet fravikes dersom både bedrift, lærling, BLOK/fagopplæringsetat ser dette som hensiktsmessig.
Fagopplæringsetatene ser at det kan være bedrifter uten fagbrev som likevel kan gi lærlinger en god opplæring. Bl.a. kan høy trivselsfaktor for lærling ofte være like viktig som dokumentert kompetanse, dersom bedriften på annen måte sørger for at lærlingen også får god faglig oppfølging f.eks.gjennom BLOK eller eksterne kurs.

I tillegg til faglig kompetanse skal bedriften ha ryddige arbeidsforhold og gjeldende lovverk skal følges (opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, ferieloven etc).

BLOK gir også bedrifter anledning til å være passive medlemsbedrifter (bedrift uten lærling) slik at bedriftens ansatte kan være med på kurs, treff og kurs som arrangeres av BLOK, samt få informasjon om aktuelle saker som gjelder opplæring i blomsterdekoratørfaget. Det stilles ingen krav til kompetanse mht å være passivt medlem.

GODKJENNING SOM LÆREBEDRIFT
Det er fagopplæringen i det enkelte fylke som har det overordnede ansvaret for lærlingene. Alle lærebedrifter skal formelt godkjennes av det enkelte fylke.
Bedrifter som ikke tidligere er godkjente lærebedrifter, eller ikke har hatt lærlinger de siste 2 år, skal godkjennes (re-godkjennes) av fagopplæringsetaten.
For medlemsbedrifter i BLOK fyller BLOK ut søknad om godkjenning. Søknaden sendes deretter til bedriften for underskrift og sendes så videre til fylket. De ulike fylkene har ulike søknadsskjemaer. Disser er ofte å finne på fylkenes hjemmesider.

KORT OM MEDLEMSSKAP I BLOK
Se også VEDTEKTER

For å bli medlem må bedriften henvende seg til BLOK pr. telefon, fax eller e-post. Bedriften fyller ut et innmeldingsskjema.

BLOK eies av medlemsbedriftene, og ledes av et valgt styre. Daglig leder(e) har ansvaret for den daglige driften.
Medlemsbedriftene påvirker BLOKs aktiviteter gjennom å gi tilbakemeldinger og være aktivt med på kurs, treff, møter og årsmøter.

Ved inntak av lærlinger inngår medlemsbedriftene og BLOK en opplæringsavtale for den enkelte lærling. Dette er en kontrakt der bedriften forplikter seg til å gi opplæring ifølge gjeldende læreplaner og gi veiledning i samsvar med opplæringsloven og gjeldende forskrifter, samt skrive arbeidsavtale med lærlingen. BLOK forplikter seg til å kvalitetssikre opplæringen og har det formelle ansvaret for lærlingen.

Medlemsavgift for hver bedrift er pr. dato kr 3000.- pr. år, uavhengig av hvor mange lærlinger bedriften har.
Medlemsavgiften brukes i sin helhet til treff for fagansvarlige, utsending av brev/informasjon til bedriften samt rådgivning.
Bedrifter som har filialer med samme organisasjonsnummer innen samme fylke betaler i tillegg kr 1.500.- pr filial som har lærlinger. Til filialene sendes all informasjon pr e-post.

Passivt medlemskap: Det er fullt mulig å være medeier i BLOK selv om bedriften ikke har lærling. Da vil bedriften få informasjon og tilbud om kurs og treff på lik linje med andre medlemsbedrifter. Medlemsavgift for passivt medlemskap er kr 1.000.- pr år.
 
Som medlem får bedriften og andre ansatte informasjon, tilgang til BLOKs treff for fagansvarlige og kurstilbud. Lærlingen blir fulgt opp både med treff for lærlinger og veiledning i bedrift. BLOK har nær kontakt med fagopplæringsetatene og følger derfor godt med i det som skjer i forhold til utdanning og opplæring til en hver tid. Dette videreformidles til medlemsbedriftene gjennom treff for fagansvarlige, via lærlinger og utsendelse av informasjon. Se mer om BLOKs aktiviteter under opplæring, kurs, treff for lærlinger, mappevurdering og halvårssamtaler.

Tilbudet BLOK gir både til lærlinger og medlemsbedrifter blir tilpasset fra år til år. Vi tar hensyn til innspill fra medeiere og lærlinger så langt det lar seg gjøre innenfor våre økonomiske rammer.

Et av BLOKs mål er å være en ressurs for utdanning og opplæring i bransjen, og vi ser at det er et stort behov for dette. Både medlemsbedrifter, andre bedrifter, ulike offentlige etater, lærlinger og folk fra det ganske land kontakter BLOK med hensyn til veiledning og rådgivning vedr. blomsterdekoratørutdanning. Slik sett har også BLOK en viktig rolle i forbindelse med formidling av lærlinger, utplassering av elever og rekruttering til bransjen.

TILSKUDD TIL LÆRLINGER
Det fylkeskommunale lærlingtilskuddet som gis til bedrifter som har lærlinger er øremerket opplæring av lærlingen.
Når bedriften er medeier i BLOK har BLOK det formelle ansvaret for lærlingen gjennom lærekontrakten, mens bedriften har arbeidsgiveransvar. Bedriften får en kvalitetssikring på at opplæringen skjer etter gjeldende retningslinjer og lovverk. Lærlingtilskuddet fordeles mellom bedriften og BLOK.
Det er BLOKs medlemsbedrifter som gjennom årsmøtet bestemmer fordelingen av tilskudd.

Lærlingens lønn som normalt regnes etter en opplæringsdel og en verdiskapningsdel gir rom for at lærlingen får opplæring, kan øve på arbeider, jobber noe senere enn en faglært osv.

Lærlingtilskuddene deles i to kategorier: Basis 1 og Basis 2 (se forklaring under).

BLOKs medlemsbedrifter gir gjennom stadige tilbakemeldinger en pekepinn om hvilket tilbud det er ønskelig at BLOK skal gi.
Vedtak på årsmøtene gir rammer for hva som skal være BLOKs aktiviteter og hvilken del av opplæringen som skal skje i regi av BLOK. Disse aktivitetene finansieres av lærlingtilskuddene.

TILSKUDSSATSER og FORDELING AV TILSKUDD MELLOM BLOK OG BEDRIFT   
    
(Lælingtilskuddene blir normalt justert hvert år. Nyeste satser finnes alltid på UDIRs hjemmesider
   http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Fag--og-yrkesopplaring/

BASISTILSKUDD 1 fra 01.07. 2015:
Basis 1-tilskudd gjelder for lærlinger med ungdomsrett som ikke har brukt opp sin rett til utdanning (studie- eller fagkompetanse).
Tilskudd som skal gå til opplæring er på kr 5.429,- pr måned i 24 måneder.
Dette tilskuddet fordeles 80 % til BLOK og 20 % til bedrift.
BLOK’s del av tilskuddet går til kurssamlinger for lærlinger, oppfølging i bedrift og nettbasert veiledning.
Bedriftens del av tilskuddet går til den daglige oppfølgingen og opplæringen i bedrift.

BASISTILSKUDD 2  fra 01.07. 2015:
Basis 2-tilskudd gjelder for lærlinger uten ungdomsrett (over 21 år) eller de som har brukt opp retten sin (eks: har gjennomført allmennfaglig påbygging etter Vg2 for så å begynne i lære).
Tilskuddet er på kr 3.705,- pr måned.
Hele dette tilskuddet går til BLOK.
Tilskuddet brukes til kurssamlinger for lærlinger, oppfølging i bedrift og nettbasert veiledning.

Litt historikk med hensyn til fordeling av tilskudd:
Da BLOK ble opprettet var fordelingsnøkkelen 60 % til BLOK og 40 % til bedrift. Dette er en forholdsvis vanlig fordelingsnøkkel. Den gang fikk også opplæringskontoret et årlig tilskudd til driften pr lærling, og i tillegg fikk alle lærlinger som bestod fagprøven et kvalitetssikringstilskudd. Etter hvert ble alle tilskudd direkte til opplæringskontorene borte, og alle tilskudd skulle gå til utplasseringsbedriften. Tilskuddene til bedrift ble mao økt. Ideen bak dette var at bedriften selv skulle bestemme hvordan tilskuddet skulle brukes. For opplæringkontorene betydde dette at de enten måtte kutte ned på tilbudet som ble gitt bedrifter og lærlinger, eller at tilskuddsfordelingen mellom bedrift og opplæringskontor måtte endres.

Et enstemmig årsmøte i BLOK vedtok 24.03.04 å endre fordeling av lærlingtilskudd mellom bedrift og BLOK til henholdsvis 20% og 80% slik at et best mulig tilbud fra BLOK skulle opprettholdes.