Være lærebedrift

Bedriftene har et stort ansvar når de påtar seg opplæringen av en lærling/lærekandidat. Lover, forskrifter og læreplaner stiller helt klare krav til bedriftene om hvordan opplæringen skal foregå og hva det skal gis opplæring i.

Å være lærebedrift i 2015 er langt mer omfattende enn det var for 20 - 30 år siden, og læreplanmålene ser helt annerledes ut i dag enn bare for noen år siden.
Det er viktig at bedriftene følger med på hva som til en hver tid kreves av en godkjent lærebedrift, har god kjennskap til læreplaner, opplæringsloven og tilhørende forskrifter, samt følger med på det som skjer innen utdanning på nasjonalt plan.

Etter Reform 94 ble hele ansvaret for opplæring i bedrift og organiseringen av denne lagt til bedriftene selv. Samtidig ble direkte fagrelatert udanning i skole redusert fra to til ett år. Større deler av teori ble flyttet fra skole til bedrift.

Å være medeier i BLOK betyr at bedriften tar sitt ansvar som opplæringsbedrift alvorlig.
BLOK er et fellesskap av bedrifter som ønsker å ha en grunnleggende felles plattform for kvalitetssikring og et felles samarbeid når det gjelder ansvaret for opplæring.
BLOK har det formelle ansvaret for opplæringen og inngår lærekontrakt med lærling/lærekandidat.
Det er imidlertid viktig å vite at BLOK ikke kan ta det fulle og hele ansvar for opplæringen. Bedriften har også et klart ansvar for daglig veiledning og opplæring da det er i bedriften lærlingen tilbringer det meste av sin læretid.

BLOK støtter bedrift og lærling undervis også når det gjelder de formelle sidene ved læreforholdet og arbeidsforhold, men det er viktig å huske at bedriften er den formelle arbeidsgiveren og har det formelle arbeidsgiveransvar.

Bedriften skal først godkjennes som lærebedrift av fylkeskommunen.
Nye bedrifter må godkjennes av fagopplæringen i fylket.
Har bedriften ikke hatt lærlinger i løpet av de siste 2 år må den regodkjennes.

Bedriften må sette seg inn i aktuelle lover og forskrifter for opplæring
Her gjelder opplæringsloven og forskrifter til denne.
Loven sier noe om hvordan opplæring skal foregå.

Bedriften har arbeidsgiveransvar og må følge arbeidsmiljøloven
For lærlinger gjelder arbeidsmiljøloven på lik linje med andre ansatte, men på noen områder overstyrer opplæringsloven arbeidsmiljøloven.
Det er derfor helt nødvendig at bedriften har god kjennskap både til opplæringsloven og arbeidsmiljøloven.
Bedriften plikter å inngå arbeidsavtale med lærlingen, og registrere lærlingen i arbeidstakerregisteret.

Bedriften må kunne lese og tolke læreplanene
Det er viktig at bedriften til en hver tid bruker læreplanene aktivt, og følger med på at lærlingene jobber med alle mål i læreplanen gjennom læretida.
BLOKs veiledere følger opp bedrift og lærling når det gjelder læreplanene, men det er viktig at bedriften ogs¨forstår betydningen av å ha et godt kjennskap til læreplanene.

Bedriften skal lage planer for opplæringen
Sammen med lærling og evt. veileder på BLOK skal det lages planer for opplæringen. Dette kan være planer for et kortere eller lengre tidsrom.
Vanligvis settes det opp en overordnet plan på halvårssamtalene som bedrift og lærling kan gå ut fra når de skal legge mer kortsiktige planer.

Bedriften skal veilede lærlingen
Bedriften må legge miljøet tilrette for god læring. Lærlingen må føle seg trygg for å lære. Arbeidsmiljøet er derfor viktig.
Det skal stilles krav til lærlingen, og det er viktig å forklare lærlingen om dennes plikter og ansvar som ansatt i bedriften.
Samtidig må lærlingen føle seg ivaretatt, og det skal gis veiledning og vurdering av lærlingens arbeid på en slik måte at lærlingen vokser og utvikler seg videre både faglig og personlig. Det er viktig at instruktørene i bedrift går på kurs og får innsikt i hvordan de på beste måte kan veilede lærlingen.

Bedriften er pålagt å gjennomføre "medarbeidersamtaler" med lærlingen
Minst hvert halvår skal det gjennomføres samtaler med lærlingen der man ser på den tiden som er gått siden forrige samtale og planlegger for tiden framover.
Det er ikke nok å ta denne samtalen som en 5 minutters samtale ved arbeidsbenken midt i en hektisk hverdag. Instruktør i bedrift og lærling bør avtale møtetid og begge bør ha tid til å forberede seg til møtet. Som oftest innkaller BLOK-veileder til denne samtalen for å sikre at den blir gjennomført. Ofte kan det være nødvendig med mellomsamtaler, både med og uten BLOK-veileder.
Både bedrift, lærling og BLOK-veileder har rett og plikt til å gjennomføre samtale dersom de mener det er nødvendig.

Konflikthåndtering og uregelmessigheter
Det er viktig at bedriften melder fra til BLOK dersom det er uregelmessigheter, konflikter, fravær, sykdom eller lignende, eller den føler at lærlingen ikke viser forventet utvikling. Det samme gjelder lærling, om det er ting som ikke fungerer i bedriften.
BLOK er en støttespiller både for lærling og bedrift når det oppstår konflikter, men i utgangspunktet oppfordrer vi lærling og bedrift til først å snakke sammen og selv prøve å finne løsninger.

BLOK har kommunikasjonen med fagopplæringsetatene i fylket
BLOK er bindeledd mellom fagopplæringsetaten i fylket og bedriften/lærlingen, og bedriften behøver kun å forholde seg til BLOK som så har kommunikasjon videre mot fylket.