Utdanningen i blomsterdekoratørfaget

Samlet opplæringstid fram til fagbrev er normalt 4 år.
Etter fagbrev kan du fortsette med fagskoleutdanning og mesterbrev 

Vanlig utdanningsløp er 2 år i skole (Vg1 Design og håndverk og Vg2 Blomsterdekoratør) og deretter 2 års læretid i bedrift (Vg3 i Bedrift).
For bedriftsopplæringen skal det inngås en formell lærekontrakt mellom lærling og bedrift/opplæringskontor.
Dersom lærlingen arbeider i mindre enn 100 % stilling forlenges læretiden tilsvarende.

Opplæringen kan alternativt gjennomføres som 4 års opplæring i bedrift.  
Aktuelle/manglende allmennfag gjennomføres i regi av voksenopplæring i det aktuelle fylke ca 1 dag i uken gjennom læretiden. Har lærlingen praksis fra før kan dette godskrives i forhold til lengde på læretiden.
Denne muligheten benyttes ofte av lærlinger som av ulike årsaker ikke klarer eller er motivert for å gjennomføre videregående skole, eller av voksne i omskolering e.l. Ved mindre enn 100 % stilling forlenges læretiden tilsvarende. Praksiskandidater og voksne lærlinger må gjennomføre tverrfaglig teorieksamen BLD 3102 som bygger på Vg3 i bedrift læreplanen før de kan gå opp til fagprøven.

Kan ungdom begynne i lære rett etter grunnskolen ?
Med virkning fra 01.08.03 er forskriften §6-40 i Opplæringslova endret. Fylkeskommunen kan nå godkjenne lærekontrakt/opplæringskontrakt som avviker fra den opplæringsordningen som er fastsatt i faget. I praksis betyr det at ungdom som av ulike årsaker har behov for et annerledes opplæringsløp kan tegne lærekontrakt direkte etter grunnskole. Det er viktig å være oppmerksom på at denne opplæringsmetoden gjelder for enkeltpersoner og at individuell vurdering skal ligge til grunn. For mer informasjon: Kontakt fagopplæringsetaten i aktuelt fylke. (Kilde Nyhetsbrev 3 2003 fra BFK)

Det er også muligheter for å få delkompetanse i faget. Dette vil si at opplæringen tilrettelegges for den enkelte i forhold til læreforutsetninger.
Noen har store problemer med fellesfagene (allmennfag), men klarer fint det praktiske arbeidet. Andre kan ha behov for å velge ut og få opplæring i en utvalgt del av programfagene. Det inngås da en opplæringskontrakt, og den som får opplæring kalles lærekandidat. I et vedlegg til opplæringskontrakten følger en beskrivelse av hvilke mål i læreplanen det skal gis opplæring i. Lærekandidaten går opp til en kompetanseprøve etter endt opplæring. Opplæringstiden er den samme som vanlig læretid.

Man kan også gå opp til fagprøve som praksiskandidat.
Dette forutsetter minst 5 års allsidig erfaring i faget i 100 % stilling, samt bestått tverrfaglig Vg3-eksamen (Kode BLD3102).
Denne veien brukes av de som har jobbet som ufaglærte i mange år, men som ser behov for å få dokumentasjon på kunnskap og ferdigheter i form av fagbrev. Det stilles her ingen krav til fellesfag.

Videreutdanning etter fagbrev kan være kurset "Botanisk design" på Norges grønne fagskole-Vea og mesterbrev.

 

Eksempler på lengde læretid og godskriving:
Lærling rett fra grunnskole:
4 år læretid. Fellesfag gjennomføres ved videregående skole ca 1 dag pr uke, med påfølgende eksamener. Går opp til tverrfaglig Vg3- eksamen i løpet av læretiden (ofte etter 1 eller 2 år).

Lærling med tidligere relevant videregående utdanning/praksis innen formgivningsfag/design og håndverk:
1 år godskriving for Vg1  og 1/2 års godskriving for Vg2, godskrivning for evt. praksis i blomsterbutikk.
dvs tilsammen 2 1/2 års læretid minus evt. godkjent praksis

Lærling med tidligere videregående utdanning som ikke er relevant:
3 mnd godskriving for allmennfag Vg1 og 3 mnd. godskriving for allmennfag Vg2
dvs 3 1/2 års læretid minus evt. godkjent praksis i blomsterbutikk

 

MESTERUTDANNING

Har du fag-/svennebrev kan du ta Mesterutdanning og Mesterbrev.      
Mestertittelen gis i 65 ulike håndverksfag, og blomsterdekoratørfaget er ett av dem.    
Mesterutdanningen består av fagene: Organisasjon og ledelse, Markedsføring, Økonomistyring, Yrkesteori        

Fellesfagene avsluttes med en tverrfaglig skriftlig eksamen     
I yrkesteori arrangeres en skriftlig eksamen for hvert enkelt fag.
Det gis også anledning til å gå opp som privatist.                  
Bruk av IKT er innarbeidet i hele utdanningen.

Informasjon om hvordan du tar mesterutdanning kan du få ved å henvende deg til Mesterbrevnemnda  
Norges grønne fagskole - Vea for gartnere og blomsterdekoratører tilbyr også mesterbrevutdanning.

FAGSKOLE

Norges grønne fagskole -Vea for gartnere og blomsterdekoratører tilbyr ulike typer studier på fagskole nivå for deg som har fagbrev i blomsterdekoratør eller gartnerfaget.

På deres hjemesider vil du kunne lese mer om alle de spennende mulighetene du har for videre utdanning: link til hjemmeside

Les intervju med Kirsten Westergaard som er tidligere BLOK lærling og har nå tatt fagskoleutdanning på Norges grønne fagskole -VEA:  HER

 

 

 

Til inspirasjon

Nyttige lenker

Læreplaner i blomsterdekoratørfaget

BLOKs kurstibud

Norges grønne fagskole - Vea - Botanisk design og mesterbrev

Videregående skoler med Vg2 blomsterdekoratør

Mesterbrevnemnda - info om mesterbrev

vilbli.no har informasjon om utdanning og opplæring generelt

utdanning.no har informasjon om utdanning generelt

Se andre nyttige lenker