Fagprøve i blomsterdekoratørfaget

Sluttvurderingen for opplæring i blomsterdekoratørfaget er fagprøve eller kompetanseprøve.
Her gis det karakteren BESTÅTT MEGET GODT, BESTÅTT eller IKKE BESTÅTT.   

Det er fagopplæringskontorene i de enkelte fylker som har overordnet ansvar for alle fagprøver og kompetanseprøver.
I hvert fylke er det oppnevnt prøvenemnder som er ansvarlige for organisering og vurdering.
Noen fylker samarbeider om eller har felles prøvenemnd.
Det er prøvenemnda (i samråd med kandidat og bedrift) som bestemmer dato for gjennomføring og hvordan prøven skal gjennomføres.

Pr. dato gjennomføres fagprøven i blomsterdekoratørfaget over et totalt tidsrom på 3 dager.
Fagprøven består av planlegging, gjennomføring og vurdering.

Første dag får kandidatene utlevert oppgaven og setter i gang med planlegging.
Planleggingsdelen leveres prøvenemnda slik det er bestemt i oppgaven (dette kan variere).
Normalt er det i blomsterdekoratørfaget nødvendig å ha en periode mellom planlegging og gjennomføring da kandidatene må bestille og skaffe varer.
Gjennomføring skjer på prøvens 2. og 3. dag.
Prøvenemnda vurderer kandidatenes arbeid og arbeidsprosesser under gjennomføringen.
3. dag gjennomføres det normalt en samtale med kandidaten der kandidaten kan fortelle om og vurdere eget arbeid og egen arbeidsprosess.
Prøvenemnda vurderer så helheten.

Ved IKKE BESTÅTT skal prøvenemnda gi en faglig begrunnelse for karakteren.
Dersom kandidaten er uenig i vurderingen eller mener det foreligger formelle feil ved organsiseringen av prøven kan kandidaten klage.
Klagen sendes det aktuelle fylke.

Kandidaten har anledning til å gå opp til ny fagprøve.
Lærlinger kan gå opp når som helst etter gjennomført fagprøve, men det kan anbefales å vurdere eget arbeid og få råd om hva det eventuelt bør øves mer på og om når det vil være hensiktsmessig å gjennomføre ny prøve.

Praksiskandidater kan gå opp til ny fagprøve 6 måneder etter siste prøve.