Veiledning og oppfølging av lærlinger i BLOK

Veiledning og vurdering skjer på ulike måter i læretiden.
Se også  dokumentasjon om mappevurdering.

Veiledning skal gis av instruktører i bedrift og av veiledere/faglig ansvarlige på BLOK.
På samlingene får lærlinger veiledning individuelt og som gruppe. Her er det veiledning i forhold til planlegging og produksjon av blomsterarbeider, teoristoff, og ikke minst holdninger til både daglig arbeid og læring.

Mellom samlingene har lærlingene ofte arbeidsoppgaver. Disse kan være skriftlige - da oftest med elektronisk innlevering på FIFF, eller praktisk/skriftlig. På disse arbeidsoppgavene får lærlingene skriftlig og/eller muntlig tilbakemelding.

Logger og oppgaver som lærlingene leverer inn på FIFF blir gjennomgått av veilederne med jevne mellomrom. Vanligvis prøver veilederne å være innom loggene ca hver 14. dag. Dette gir muligheter for kontinuerlig veiledning og oppfølging av lærlingen mellom samlinger og bedriftsbesøk.

Instruktør i bedrift er lovpålagt å gjennomføre halvårssamtaler med lærlingene. På BLOK gjennomfører vi følgende:

1. år: Førstegangssamtale og halvårssamtale (ca oppstart læretid/august-september og januar/februar)
2. år: 2 halvårssamtaler (høst og vår)

Av praktiske årsaker legges mappevurdering og halvårssamtaler til samme dag. 


Halvårssamtalene foregår som oftest i bedriften, med læring, instruktør i bedriften og fagansvarlig i BLOK tilstede. 
På disse samtalene legges også overordnede planer for hva lærlingen bør jobbe med det neste halve året.

Ved behov gjennomføres også mellomsamtaler.
For å få mest mulig ut av samtalene bør både lærling, instruktør i bedrift og veileder på BLOK forberede seg. BLOK sender derfor oftest ut et skjema som fylles ut i noe tid før samtalen skal finne sted.

BLOK-veiledere er også tilgjengelige på telefon og e-mail dersom lærlinger har spørsmål utenom samlinger og bedriftsbesøk. 


Vurdering underveis
Alle lærlinger/lærekandidater har krav på vurdering underveis i opplæringen.
Underveisvurdering skal være en motivasjon for lærlingene og fremme læring.
Dette vil i praksis si at det gis tilbakemeldinger både på holdninger, produksjon, ferdigheter og kunnskap i daglig arbeid i bedriften. Instruktører i bedrift er pålagt å gi slik underveisvurdering.
Faglig ansvarlige på BLOK vurderer også og gir tilbakemeldinger på de områder der hun/han kjenner lærlingen (arbeid og holdninger på samlinger, fiff etc).
På halvårssamtalene kan generell innsats siste halvår oppsummeres.
Lærlingen skal ta del i dette og vurdere egen innsats og utvikling.

Underveisvurdering skal ikke gis med karakter, men kan være en skriftlig oppsummering.

Som kvalitetssikring av opplæring har BLOK har valgt å innføre mappevurdering for alle lærlinger.
Dette har vist seg å gi lærlingen motivasjon for å dokumentere opplæringen, og det arbeidet lærlingene gjør med denne dokumentasjonen gir langt mer bevisste og modne lærlinger.

Hovedsakelig jobber de fleste med mappene på FIFF, en elektronisk læringsplattform som er skreddersydd for dokumentasjon av opplæring i håndverksfag.
I mappene samles et utvalg av dokumentasjonen lærlingen har gjort i den aktuelle perioden.
Innhold i mappen kan det legges inn dokumentasjon i form av bilder, video, logger, oppgavebesvarelser, planer for opplæringen, samt egenvurdering.

Gjennom læretiden leverer lærlingen inn mappe hvert halvår (september og februar).
For vanlig læretid på 2 år i bedrift blir det da 4 mapper. I lengre eller kortere læreløp tilpasses antall mapper i løpet av læretiden.

1. mappe skal gjenspeile det lærlingen har arbeidet med 1. halvår i bedrift og på BLOK.

Fast innlevering er 1. februar
Lærlingen velger ut ca 8 - 10 produkter/oppgaver de har laget i bedriften og/eller på BLOK i løpet av halvåret.
Antall arbeider som legges i mappe er valgfritt eller avtales mellom veileder/lærling.
Annet arbeid innenfor læreplanmålene bør også inngå i mappe, eller vises gjennom loggene (botanikk, plantelære, miljølære, HMS, salgslære etc)
Tilsammen bør mappens innhold vise variasjon og bredde i kunnskap og ferdigheter
Fagansvarlig i bedrift må se igjennom mappen før halvårssamtalen
Til selve halvårssamtalen lages ett eller flere produkter praktisk som vurderes av lærlingen, instruktør i bedrift og veileder fra BLOK.

Det er viktig å merke seg at mappen ikke bare behøver å inneholde de beste eller mest spesielle arbeidene. Like viktig er det å dokumentere det man kan anse som mer tradisjonelle arbeider, og arbeider man lager daglig i bedriften.
Første halvår kan eksempelvis inneholde buketter og dekorasjoner i ulike stilformer, knyttet til bestillinger i butikken og oppgaver løst på BLOK. Det kan også legges ved arbeider av sorgbinderi, julearbeider, arbeider til rom osv avhengig av hva lærlingen har arbeidet med i perioden.
Til noen av arbeidene som dokumenteres bør det være planleggingsdel og kalkulasjon.
Egenvurdering (kort eller lang) bør være en del av dokumentasjon.
Planlegging, skisser, analyser, begrunnelser, kalkyler, vitenskapelige navn, egenvurdering osv legges ved der det er naturlig (se øvelser, plan og logg på FIFF).

Lærlingen får ha en skriftlig tilbakemelding på mappen, og det skal settes karakter (bestått meget godt , bestått eller ikke bestått).

Blir mappen vurdert til "ikke bestått" må lærlingen jobbe videre med de samme emnene og vise til bedre resultat i mappe nr. 2.

2. mappe skal gjenspeile det lærlingen har arbeidet med 2. halvår i bedrift
Retningslinjer som til 1. mappe.
Innhold blir avtalt mellom lærling og veiledere i forhold til 1. mappe.
Mappen leveres til avtalt tid - vanligvis 1. september.
Det er viktig å tenke bredde både i uttrykk og kunnskap!!
Det vil være naturlig å kreve at mappe to viser mer bevissthet og økte ferdigheter/kunnskaper i forhold til mappe 1.

3. mappe skal gjenspeile det lærlingen har arbeidet med 3. halvår i bedrift
Retningslinjer som til 2. mappe.
Mappen leveres til avtalt tid, vanligvis ca 1. februar

4. mappe er "siste innspurt" fram mot fagprøven.
4. mappe leveres inn i hensiktsmessig tid i forhold til læretidens utløp. Her kan det med andre ord variere litt i innleveringsdato, og noen ganger kommer 4 mappe forholdsvis kort tid etter 3. mappe. Vi anbefaler lærlingene å levere en 4. mappe i forbindelse med prøvefagprøven slik at de kan få en god veiledning på hva de må jobbe med fram mot fagprøven.

 

Prøvefagprøve
Hvert år arrangerer BLOK prøvefagprøve for de lærlingene som ønsker å teste seg selv før fagprøven.
Prøvefagprøven foregår normalt på våren, men lærlinger som har utløp på læretiden på begynnelsen av året har gjerne prøvefagprøve på høsten.
Tilbudet er også åpent for privatister/kandidater/bedrifter både i BLOKs medlemsbedrifter og ikke-medlemmer.
Se datoer på årsplan.                                                                                                                                    

Vanlig prøvefagprøve
Prøvefagprøven legges opp som en fagprøve, men med noe redusert innhold.
Lærling/kandidat får en oppgave som skal løses med planlegging, praktisk gjennomføring, uforberedt oppgave og egenvurdering/samtale.

Deltakerne får tilbakemelding på innsats og resultat slik at de får en pekepinn på hvor de ligger an faglig i forhold til de krav som stilles til en fagprøve. Det er imidlertid viktig å merke seg at fagprøver kan være svært forskjellige med hensyn til innhold, rammer og opplegg for gjennomføring.
Prøvefagprøven på BLOK kan derfor ikke regnes som en "mal" for hvordan en fagprøve kan gjennomføres.  Tilbakemeldingene vi får fra de som hittil har vært med er at prøvefagprøven er en meget nyttig og lærerik gjennomkjøring for å se hvordan en fagprøve kan foregå, og den gir deltakeren en påminnelse om hva det bør jobbes mer med i innspurten mot fagprøven.