Skip to main content

BLI LÆREBEDRIFT

Som lærebedrift er din bedrift med på å sikre blomsterdekoratørfagets framtid.

Lærebedriftene bidrar til

 • Å ta vare på faget og håndverkstradisjonene, og videreføre dette til nye generasjoner
 • Å sikre rekruttering til faget slik at bransjen har fagarbeidere i framtida
 • At faget beholder et utdanningstilbud i videregående skole

Som lærebedrift har du mulighet til å gi ungdom en god start på voksenliv og arbeidsliv, og gi voksne som mangler formell utdanning hjelp til en fagutdanning og å komme ut i arbeidslivet.

HVORDAN BLIR DIN BEDRIFT GODKJENT LÆREBEDRIFT

Det er utdanningsetaten (avdeling for fagopplæring) i de enkelte fylker som godkjenner lærebedrifter.

Bedriften utnevner en faglig leder som har ansvar for én eller flere lærlinger. Faglig leder må ha fagbrev, eller minst 6 års allsidig praksis i blomsterdekoratørfaget. Dokumentasjon legges ved søknaden.

Søknad om godkjenning sendes det fylket bedriften din hører til. De fleste fylker har nå digitale søknadsskjemaer.

Blir du medlem av BLOK vil BLOK være bindeleddet mellom din bedrift og fylket. Vi sender inn søknaden for bedriften din, og har tett kontakt med fylkene gjennom hele læretiden.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om det å være lærebedrift.
God informasjon finner du også på de enkelte fylkers utdanningssider.

LÆREBEDRIFTENS PLIKTER

Lærebedriften har arbeidsgiveransvar og opplæringsansvar.

Den viktigste oppgaven er å skape et godt og trygt arbeids- og opplæringsmiljø for lærlingen.

Faglig leder har hovedansvar for opplæring og å tilrettelegge trygge og gode arbeidsforhold. Faglig leder er vanligvis lærlingens kontaktperson i læretiden, men det er viktig å huske at alle i bedriften må være sammen om å ta ansvar for lærlingen.

Læreplanen i faget bestemmer hva det skal gis opplæring i. Opplæringen skjer i daglig arbeid, gjennom kurs og andre aktiviteter som gir lærlingen både faglig og personlig utvikling.

Det er viktig at bedriften kjenner til og følger arbeidsmiljøloven, opplæringsloven og andre lover knyttet til ansettelse av lærlinger.

Årsakene til at noen velger å være lærling i voksen alder kan være svært forskjellige. Å starte på en ny utdanning i voksen alder kan være utfordring for mange.

Ikke to mennesker er like, og det er viktig å «se» den enkelte lærling og forstå hvordan man på beste måte kan tilrettelegge for god opplæring. Det er i alles interesse at lærlingen føler seg trygg, og så raskt som mulig kan bidra både til verdiskapning og et godt arbeidsmiljø i bedriften. Dette er viktig både for bedriften, for de enkelte ansatte og for fag og bransje som helhet. God og konstruktiv daglig veiledning fra kolleger er viktig.

HVA KAN BLOK HJELPE BEDRIFTEN MED?

BLOK hjelper og veileder bedriften i alt som gjelder opplæring av lærlinger.

BLOK hjelper bedriften med alt «papirarbeid» og det formelle som må være i orden når det inngås et læreforhold.

Som medlem i BLOK kan bedriften kontakte oss når det er spørsmål om læreforhold og opplæring. BLOK har oversikt over søkere til læreplass og kan formidle kontakt mellom bedrift og søkere.

BLOK har tett kontakt med fylkene og sørger for at disse får den løpende informasjon som offentlige myndigheter krever om det enkelte læreforhold.

Hver bedrift/lærling får sin faste veileder i BLOK. BLOK gir lærlingene et omfattende kurs- og oppfølgingstilbud. Dette er en kvalitetssikring på at opplæringen følger gjeldende læreplan, og er en trygghet for faglig leder og bedriften som helhet.

BLOK-veileder er med på lovpålagte førstegangssamtaler og halvårssamtaler.
Faglig leder, BLOK-veileder og lærling vurderer og legger planer for opplæringen sammen. Veilederne er også inne som lærere på kurssamlinger og kan se hvordan lærlingen ligger an i faglig utvikling.

BLOK arrangerer ulike informasjonsmøter, kurs og inspirasjonstreff for bedriftene og/eller lærlingene.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på telefon eller epost.

Er bedriften usikker på om medlemskap er aktuelt? En av våre veiledere kan besøke bedriften eller dere er velkommen til oss for å få mer informasjon.

MEDLEMSKAP I BLOK

Innmelding og utmelding av opplæringskontor skal skje skriftlig til opplæringskontoret. Fylkene skal til en hver tid ha oversikt over hvilke bedrifter som er medlem i opplæringskontor og oppdatert informasjon om faglige ledere i bedriften.

Kontakt oss så sender vi deg innmeldingsskjema

Medlemskap koster
kr 3.000,- pr år for bedrifter som har lærlinger
kr 1.000,- pr år for bedrifter om ikke har lærlinger, men likevel ønsker å holde seg oppdatert og være med på BLOKs aktiviteter

Lærlingtilskuddet dekker kurs og oppfølging av den enkelte lærling, i samsvar med BLOKs vedtekter.

Alle opplæringskontorer er pålagt å ha egne vedtekter som skal være godkjent av offentlige myndigheter. Det medlemsbedriftene som gjennom årsmøtet bestemmer hvilket tilbud BLOK skal gi lærlingene.

AVTALER I LÆREFORHOLDET

Arbeidsavtale er en avtale mellom ansatt lærling og lærebedrift.

 • Arbeidsavtalen må følge de krav som stilles i arbeidsmiljøloven.
 • Lærekontrakten blir ikke godkjent av fylket før det foreligger en godkjent arbeidsavtale.
 • Faglig leder eller en annen ansvarlig i bedriften må gjennomgå arbeidsavtalen med lærlingen før avtalen underskrives. Dette bør gjøres før ansettelse. Det er viktig at arbeidstaker kjenner godt til arbeidsavtalens innhold, og for lærlinger er dette en viktig del av opplæringen.
 • VIKTIG: Arbeidsavtalen bør underskrives før eller senest når arbeidsforholdet/læretiden starter, da lærekontrakten må sendes til godkjenning i fylket senest 1 måned etter at læretiden startet.

Samarbeidsavtale er en avtale mellom lærebedriften og opplæringskontoret (BLOK).
Det inngås en opplæringsavtale for hver enkelt lærling.

Avtalen sier noe om

 • Hva som er lærebedriftens ansvar og opplæringskontorets ansvar
 • Fordeling av tilskudd mellom bedrift og opplæringskontor
 • Annet som er aktuelt i det enkelte læreforhold

Når bedriften er med i BLOK sender vi en bekreftelse på inngått samarbeidsavtale til fylket.

Lærekontrakten er en avtale mellom lærling, faglig leder, opplæringskontor/bedrift og offentlige myndigheter (fylket). Fra 2019 signeres alle lærekontrakter digitalt.

Lærekontrakten skal inneholde

 • Korrekt informasjon om partene i avtalen
 • Lengden på læretiden
 • Eventuelt manglende fag

Lærekontrakten godkjennes ikke uten at det er inngått arbeidsavtale og eventuelt samarbeidsavtale med opplæringskontor.

Er du med i BLOK innhenter vi all nødvendig informasjon for utfylling av kontrakt og sender kontrakten til fylket via Vigo Bedrift.

Fylket behandler og godkjenner kontrakten og sender den så til lærling og faglig leder for digital signering. Først når alle har signert blir lærekontrakten gyldig.

Godt håndlag og sikker praksis.

INTRANETT